Goed opdrachtnemerschap - contractwisseling

Voor de uitvoering van het schoonmaakcontract met NedTrain is in 2012 een nieuw bedrijf opgericht dat zich alleen bezig houdt met het schoonmaken van treinen: Hago Rail Services.

Zo'n 1000 treinschoonmakers van vijf verschillende schoonmaakbedrijven zijn in dienst gekomen bij dit nieuwe bedrijf. Het nieuwe Hago Rail Services wil kwaliteit leveren door respect voor schoonmakers te tonen, een normale werkdruk te bewerkstelligen, goede opleidingskansen en een veilige werkplek te bieden. Dat betekent onder andere: regelmatig werkoverleg op locatie (ook op managementniveau), verbeterde contacten tussen schoonmakers, teamleiders, perrondienstleiders, rangeermachinisten en planners en werkafspraken die worden nagekomen. Iedere medewerker krijgt een persoonlijk opleidingsplan met loopbaankansen. Er wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid en de kwaliteit van het werk.

Wat zegt de Code hierover?
De code spreekt over een branche die respect heeft voor de schoonmaakmedewerkers en waardering heeft voor het vak. Een branche waarin medewerkers de tijd krijgen om hun werk goed te doen en waarin vakmanschap weer telt. Een branche waarin men graag wil werken.

 

Hoe doet Hago Rail Services dat?
Hago Rail Services werkt volgens de Code door goed werkgever- en opdrachtnemerschap te laten zien door:

  • Niet voor de laagste prijs te gaan;
  • Continue te werken aan betere schoonmaakkwaliteit en klanttevredenheid;
  • De tevredenheid van schoonmaakpersoneel te stimuleren;
  • Vakmanschap zichtbaar te maken en waardering voor het vak te vergroten;
  • Te zorgen voor goede arbeidsverhoudingen en regelmatig de werkdruk te meten;
  • Werknemers optimaal te informeren;
  • Opleiding en ontwikkeling van werknemers te stimuleren en hen loopbaanperspectief te bieden;
  • Regelmatig te controleren op veiligheid;
  • Goede prestaties te belonen met een uitje of een feestje;
  • Medewerkers te stimuleren zich aan te sluiten bij de vakbond.

 

Wat zijn de ervaringen?
Op 17 januari 2013 is de Best Practice Award 2012 uitgereikt aan NedTrain, Hago Rail Services en FNV Bondgenoten. En dat is niet zomaar een prijs. Zij kregen deze Award omdat zij de Code in de dagelijkse praktijk toepassen en er daardoor verbeteringen zijn ontstaan, bijvoorbeeld in de werkomstandigheden. Er wordt voortdurend aandacht besteed aan innovatieve en duurzame verbeteringen die het werken bij Hago Rail Services plezieriger en efficiënter maken. De kwaliteit van het schoonmaakwerk en de klanttevredenheid gaan daarmee omhoog. Herrie Hoogenboom (FNV Bondgenoten) is blij: "Werknemers hebben er direct belang bij dat wij als vakbond nu centraal afspraken kunnen maken met één schoonmaakbedrijf waardoor er geen verschillen meer zijn in arbeidsvoorwaarden en de verschillende schoonmaakbedrijven niet meer naar elkaar kunnen wijzen. Dan krijgen we meer voor elkaar. Zo zijn er aanvullende afspraken gemaakt op de CAO en zal iedereen een goede opleiding krijgen". Schoonmakers zijn daarbij volgens Hoogenboom beter af: "Ik krijg van alle kanten te horen dat de verhoudingen op de werkvloer sterk zijn verbeterd, ook van de schoonmakers zelf. Door meer mogelijkheden in de vorm van omgaan met klachten te scheppen, om dingen bespreekbaar te maken, is een einde gemaakt aan vriendjespolitiek en intimidatie door bijvoorbeeld leidinggevenden", aldus Hoogenboom. "Schoonmakers worden nu echt respectvol benaderd; de werksfeer is prettig geworden en dat hebben we vooral aan die Code te danken. We praten met elkaar. We werken echt samen".

 

Hago Rail Services (HRS) is het daarmee eens. Ze hebben sterk ingezet op het sociale aspect van de samenwerking: het verandertraject; niet alles in een keer maar in fasen en per regio. Sietske de Jong (manager P&O bij Hago Rail Services): "sterk aan deze samenwerking is dat alle partijen daarin hun eigen rol spelen of hebben gespeeld: FNV gaf de 'wake up call' door de staking in 2010 en NedTrain triggerde ons door hun specifieke manier van aanbesteden. De samenwerking is goed en voelt goed". Volgens Florent Meier (general manager, HRS) heeft de goede samenwerkingsrelatie concrete effecten voor medewerkers: "Om wat te noemen: er komt een einde aan het werken in de nacht, de werkdruk wordt constant gemonitord en aangepakt als dat nodig blijkt, en iedereen krijgt de juiste opleiding". De Code heeft daarbij een initiërende rol. Volgens De Jong en Meier is de kracht van de Code dat er op een bepaalde manier wordt aanbesteed; de Code doorbreekt oude (slechte) gewoonten.   

 

De treinschoonmakers zijn en worden betrokken bij het veranderproces. "Een contract van deze omvang implementeer je niet zomaar even. Om maximaal aandacht aan het schoonmaakpersoneel te kunnen geven, is de overname regionaal uitgevoerd", aldus Eric de Kroon (hoofd landelijk Bureau Reiniging van NedTrain. "Daarbij zijn in alle regio's een aantal bijeenkomsten gehouden voor alle toekomstige medewerkers en uitzendkrachten. Zo'n bijeenkomst duurde vaak wel 4 uur! Naast het informeren was er ook ruime gelegenheid voor kennismaking en informele gesprekken", aldus De Kroon . "Tijdens mijn regelmatige bezoeken aan de werklocaties hoor ik van medewerkers positieve verhalen over die bijeenkomsten, maar ook over zaken als het nieuwe kledingpakket en de aandacht die door het management aan de medewerkers op de werkvloer wordt gegeven".

 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan landelijke uniformering van de processen, werkmethoden en gebruikte materialen en middelen. Pas als processen en kwaliteit landelijk een stabiele basis hebben, worden ze structureel verbeterd. Hiertoe is inmiddels een programma met 20 zogenaamde veranderpaden gedefinieerd, die tezamen alle gewenste veranderingen afdekken. Alle veranderpaden worden bemenst uit het management en staf van zowel HRS als NedTrain, zodat er direct vanaf het begin draagvlak aan beide kanten is. Een stuurgroep bestaande uit de directies van HRS en NedTrain bewaakt de voortgang en samenhang van de veranderpaden op onder meer de kernwaarden uit de aanbesteding: schone treinen voor de reiziger, een veilige werkomgeving, iedereen opgeleid, respect, goede arbeidsomstandigheden, waardering en beloning. Volgens De Kroon geeft dit aan "dat NedTrain en HRS er voor kiezen als partners dit contract te willen uitvoeren".

 

Het landelijk bureau reiniging van NedTrain ziet schoonmakers als collega's. Volgens zowel FNV Bondgenoten, NedTrain als Hago Rail Services is de Code eigenlijk 'normaal' gedrag. Maar het levert wel degelijk ook financieel voordeel op: "De medewerkers worden zo loyaler en meer betrokken. Dat  vertaalt zich in de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden en een lager ziekte verzuim. Een lager verzuim vertaalt zich in minder kosten. Meer ideeën vanaf de werkvloer vertaalt zich mogelijk in betere of zelfs efficiëntere werkprocessen en betere kwaliteit", beaamt De Kroon.