Goed opdrachtgeverschap

Opdrachtgevers zijn in hun rol als inkoper, inlener en contractverantwoordelijke medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de (sociale) condities waaronder het werk wordt verricht.

Inkoop en leveranciersmanagement

Opdrachtgevers wegen in het tenderproces alle aspecten zorgvuldig af waarbij zij:
1. in geval van dienstverlening altijd het principe ‘prijs volgt kwaliteit’ hanteren
2. vooraf de wegingsfactoren dusdanig scherp formuleren zodat differentiatie mogelijk is
3. eenduidig formuleren aan welke criteria aanbieders moeten voldoen
4. bedrijven kunnen uitdagen te komen met innovatieve oplossingen voor verbetering van de dienstverlening
5. bedrijven bevragen op hun onderscheidend vermogen
6. zoveel en waar mogelijk open vragen stellen, gericht op het wederzijds belang
7. zich vooraf vergewissen bij medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren naar hun beleving
van de huidige situatie en deze meenemen in het tenderproces.

Contractmanagement

Opdrachtgevers houden bij een contractwijziging rekening met de positie en het welzijn van de betrokken medewerkers. Daarbij ziet de opdrachtgever erop toe dat:
1. zorgvuldig wordt omgegaan met contractwijzigingen
2. de contractwijzigingen goed gepland zijn en geleid worden
3. de cao leidend is
4. een realistische overgangstijd geldt na definitief besluit
5. tijdige en volledige informatie aan het personeel wordt gegeven
6. opdrachtnemer ook de eigen medewerkers over veranderingen in het contract informeert

Contractvoorwaarden en tussentijdse aanpassingen

Moet de opdrachtgever het contract tussentijds opzeggen of aanpassen, bijvoorbeeld door krimp of uitbreiding van de organisatie, dan bekijkt deze in samenspraak met de opdrachtnemer welke manieren er zijn om te komen tot een nieuw passend contract, opnieuw op basis van deze code. De opdrachtgever stelt zich daarbij flexibel op. Uiteraard wel binnen de overeengekomen contractvoorwaarden5. Bij het ingaan van een nieuw contract houdt de opdrachtgever toezicht op de overdracht tussen latende en verkrijgende opdrachtnemer.

Communicatie

Minimaal eenmaal per jaar praat de opdrachtgever met (een vertegenwoordiging van) de uitvoerende medewerkers van de dienstverlenende bedrijven over de werkinhoud en de werkomstandigheden. Opdrachtgevers benadrukken ook binnen hun eigen gelederen – bij betrokken disciplines en
managers – het belang van de code en het lange termijnperspectief dat ermee gediend is.