Verantwoordelijk opdrachtnemerschap

Werkgeverschap en opdrachtnemerschap is gecombineerd in één dienstverlener en kent dus een dubbele verantwoordelijkheid. Het maakt niet uit of de daadwerkelijke dienstverlener de hoofdaannemer zelf is of een onderaannemer. De hoofdaannemers – hier genoemd: bedrijven – blijven verantwoordelijk voor het geheel.

Sociaal

Bedrijven hanteren een verantwoord, goed afgewogen en concreet naar de praktijk vertaald sociaal beleid, waarin de belangen van de medewerkers zijn behartigd. Bedrijven handelen op geen enkele wijze discriminatoir in werving, selectie, introductie, aanstelling, functies en schalen van werknemers. Bedrijven handelen in de geest van de NVP Sollicitatiecode. Tevens hanteren bedrijven beleid ter voorkoming van ongewenste intimiteiten en nemen zij klachten op dit vlak van medewerkers en leidinggevenden serieus. Bedrijven zijn er ook verantwoordelijk voor om naar een opdrachtgever de juiste maatregelen te nemen indien de laatste zich hieraan schuldig maakt.

Het sociaal beleid is evenzeer van toepassing indien een bedrijf zich uit strategische overwegingen zeer scherp in de markt zet. Te allen tijde dient voorop te staan dat de medewerkers op basis van goed werkgeverschap hun werk binnen reële kaders kunnen uitvoeren en niet vanwege de bedrijfsstrategie naar klanten onder (te grote werk-)druk komen te staan. Gestimuleerd wordt dat de medewerker een volwaardige rol kan vervullen, zijn talenten kan ontwikkelen en die op de werkvloer kan laten zien. In het opleidingsbeleid van de werkgever is dit aantoonbaar opgenomen. Dit beleid sluit aan bij de branchevereisten of het branchebeleid.

Zorgvuldig, transparant en controleerbaar

Offertes maken inzichtelijk wat de opdrachtgever mag verwachten en hoe dit in de uitvoering is terug te zien. Off ertes worden uitgebracht met alle benodigde informatie op basis van tussen partijen overeengekomen leveringsvoorwaarden.

Opdrachtnemers staan toetsing op naleving van deze code toe en maken hierover zo mogelijk afspraken in het contract. In het bijzonder gaat het om het verlenen van medewerking en het verstrekken van alle benodigde informatie voor controle op de juistheid van de aangeleverde informatie, inclusief cijfermateriaal, voor zover passend binnen de kaders van het contract. Contractaanpassingen die tot stand komen op verzoek van de opdrachtgever worden zorgvuldig doorgevoerd. De medewerkers worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de veranderingen die een contractaanpassing met zich meebrengt in de uitvoering van het werk en eventueel in de aanpassing van hun arbeidscontract.

Contracten met de opdrachtgever zijn zodanig opgesteld dat kwaliteit geboden kan worden met inachtneming van de sociale verantwoordelijkheid tegenover de werknemer.