Handreikingen Inkoop

Specificeren van kwaliteit van diensten

Opdrachtgevers vinden het vaak lastig om kwaliteit van diensten te specificeren. Dat komt vooral doordat de kwaliteit van een dienst wordt bepaald tijdens de uitvoering. De mensen die daarbij worden ingezet hebben er een belangrijke invloed op. De kwaliteit van de dienstverlening zelf is vooraf niet te beoordelen, zoals dat wel kan bij een product. Bovendien heeft de opdrachtgever zelf ook invloed op de kwaliteit: de dienstverlening is deels interactief.

NIEUW TOEGEVOEGD! Handreiking contractmanagement: Facilitaire diensten

Kwaliteit van dienstverlening bevorderen en arbeid tot zijn recht laten komen, zodat deze niet wordt uitgehold door bijvoorbeeld prijserosie: daar staat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor. Vanuit de Code doen wij een krachtig appel op alle betrokken partijen om bij het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst de periodieke/jaarlijkse prijsindexatie eenduidig en passend vast te leggen.

Steeds meer overheidsopdrachten hebben tot doel om met de gegunde opdrachtnemer een meerjarig (strategisch) partnerschap aan te gaan waarin gelijkwaardigheid, eerlijkheid en transparantie belangrijke waarden zijn die leiden tot synergie (1+1=3).
De praktijk leert dat het nog niet zo eenvoudig is om die synergie structureel te bereiken en dat het verder ontwikkelen van contractmanagement een belangrijke bijdrage kan leveren aan die synergie. Deze handreiking bevat tips om verder invulling te geven aan een succesvol partnerschap. De tips zijn gekoppeld aan de contractuele of aanbestedingsfase en georganiseerd rondom een aantal veel voorkomende onderwerpen.

Download nu de Handreiking contractmanagement: Facilitaire diensten
Welke kennis heb je nodig?

Het inkopen van diensten is complex. Je hebt daarvoor meerdere soorten kennis nodig:

● Kennis van de uitgangssituatie bij de opdrachtgever
● Kennis van het vakgebied van de in te kopen dienst
● Kennis van het inkoopvak
● Kennis over het uitvoeren van beoordelingen

Met de Handreikingen draagt de Code graag bij aan het bevorderen van een goede inkooppraktijk door aanwijzingen te geven over deze soorten kennis. De primaire doelgroep van deze handreiking zijn opdrachtgevers, zowel in de publieke als de private sector.

Vier Handreikingen Inkoop voor vier verschillende sectoren

Er zijn vier Handreikingen beschikbaar over het formuleren en hanteren van onderscheidende criteria voor kwaliteit. Voor elk van de dienstverlenende sectoren is een eigen handreiking geschreven met specifieke tips voor inkopers.

● Beveiligingsdiensten
● Cateringdiensten
● Schoonmaakdiensten
● Verhuisdiensten

Experts van de Codekamers uit de betreffende sectoren hebben meegewerkt aan de publicaties.

Handreiking Indexatieafspraken in meerjarige dienstverleningscontracten

Kwaliteit van dienstverlening bevorderen en arbeid tot zijn recht laten komen, zodat deze niet wordt uitgehold door bijvoorbeeld prijserosie: daar staat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor. Vanuit de Code doen wij een krachtig appel op alle betrokken partijen om bij het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst de periodieke/jaarlijkse prijsindexatie eenduidig en passend vast te leggen.

In deze speciale Handreiking lees je meer over de indexatiemethode en soorten indexen: consumentenprijs-, dienstenprijs- en loongerelateerde indexen.

Download de Handreiking Indexatieafspraken in meerjarige dienstverleningscontracten
Handreiking Kunst van een gewogen oordeel

Stimuleren van eerlijke concurrentie met goede voorwaarden voor de mensen op de werkvloer en goede resultaten voor de opdrachtgever: dat is de doelstelling van de Code. Hierbij past het gunnen van opdrachten aan de dienstverlener met de beste prijs-kwaliteitverhouding van dienstverlening en werkgeverschap.

In de speciale handreiking Verantwoordelijk Marktgedrag - Kunst van een gewogen oordeel lees je hoe dat kan, en krijg je handvatten om te voorkomen dat prijs zwaarder gaat meewegen dan bedoeld.

Download de Handreiking Kunst van een gewogen oordeel

Download de Handreikingen Inkoop

De primaire doelgroep voor de Handreikingen zijn de inkopers van opdrachtgevers, omdat zij de aanbestedingen vormgeven. Maar ook voor opdrachtnemers kunnen deze handreikingen interessante informatie bevatten, zodat ze over het proces van inkopen en gunnen in gesprek kunnen gaan met potentiële opdrachtgevers.

De auteurs

De Handreikingen Inkoop zijn geschreven in opdracht van de Code door onderzoekscentrum PPRC, het Public Procurement Research Centre. PPRC is expert op het gebied van doelmatige publieke inkoop. De auteurs zijn Jonna van der Krift, Laura Bosman en Jan Telgen.

Voor het realiseren van deze handreikingen heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een subsidie ontvangen van het Ministerie van BZK.

Lees meer over PPRC