Inkopen van beveiligingsdiensten

Het aangaan van een overeenkomst voor beveiligingsdiensten moet voor alle betrokkenen een positieve uitkomst hebben. De opdrachtgever krijgt waar voor zijn geld, de opdrachtnemer realiseert een gezond rendement en de medewerkers van opdrachtnemer worden gewaardeerd om hun vakmanschap. Een dergelijke succesvolle relatie is het resultaat van verantwoordelijk marktgedrag. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag stelt zich tot doel om dit gedrag te stimuleren en zo een continue impuls te geven aan verbetering van het uitbestedings- en inkoopbeleid in Nederland. De Code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en intermediairs. Elk van deze partijen heeft een rol in het sociaal verantwoord en met respect voor kwaliteit uitzetten, aannemen en uitvoeren van opdrachten.

Gunningscriteria

Het gunnen van opdrachten gebeurt doorgaans middels een inkooptraject. Daarin worden aanbiedingen beoordeeld om te bepalen welke de beste is. Het uitgangspunt moet zijn dat de aanbieding met de beste prijs-kwaliteitverhouding de beste aanbieding is. Zowel de kwaliteit als de prijs worden dan beoordeeld. Elk van deze gunningscriteria krijgt een eigen weegfactor, waarbij de weegfactor voor prijs niet te hoog mag zijn om onnodige prijsdruk te voorkomen. Dit sluit aan bij de doelstelling van de Code. Gunnen op laagste prijs is in de beveiligingssector niet passend.

De kwaliteit wordt hoofdzakelijk bepaald door de in te zetten mensen, en arbeid vormt het grootste deel van de kosten. Concurreren op prijs maakt het daarom lastig tot onmogelijk om te concurreren op kwaliteit. Voor meer informatie over het beoordelen van aanbiedingen verwijzen wij naar onze Handreiking beoordelen.

Lees ook de Handreiking beoordelen

Programma van Eisen

De eisen worden vastgelegd in het programma van eisen, waar dienstverleners met hun kwaliteit in ieder geval aan moeten voldoen. Daarnaast willen opdrachtgevers dat de kwaliteit zo goed mogelijk zal voldoen aan hun wensen. De wensen worden geformuleerd als kwalitatieve gunningscriteria (kwaliteitscriteria), waar de dienstverleners in meer of mindere mate aan zullen voldoen. Zo worden de verschillen tussen de dienstverleners duidelijk. De kwaliteitscriteria moeten ten eerste aansluiten bij wat de opdrachtgever belangrijk vindt en ten tweede een onderscheidende werking hebben. Met dat laatste bedoelen we dat dienstverleners juist op die criteria moeten kunnen laten zien in hoeverre ze anders zijn dan hun concurrenten. In deze handreiking geven we handvatten om kwaliteitscriteria op te stellen en uit te vragen.

Specificeren van kwaliteit

Opdrachtgevers vinden het in het algemeen lastig om de door hen gevraagde kwaliteit van diensten te specificeren. Dat geldt ook voor beveiligingsdiensten. Dat komt vooral doordat de kwaliteit van een dienst grotendeels wordt bepaald tijdens de levering van de diensten en in belangrijke mate door de mensen die daarbij worden ingezet.

Beoordelen van kwaliteit

De kwaliteit van de dienstverlening zelf is vooraf niet te beoordelen, zoals dat wel kan bij een product. Bovendien heeft de opdrachtgever zelf ook invloed op de kwaliteit: de dienstverlening is deels interactief. Het is daarom zaak om zo goed mogelijk te beoordelen in hoeverre erop mag worden vertrouwd dat de kwaliteit conform de gestelde eisen en wensen zal zijn.

De scope van deze handreiking

Deze handreiking ziet toe op de diensten van particuliere beveiligingsbedrijven. Hieronder vallen in ieder geval statische beveiliging (waaronder toegangscontrole, portiers- en receptiediensten) en mobiele surveillance (waaronder open-, brand- en sluitrondes en alarmopvolging). Beveiligingsdiensten voor evenementen, horeca en geld- en waardetransport zijn buiten scope.

Vereiste kennis

Voor een goede praktijk van het inkopen van beveiligingsdiensten zijn meerdere soorten kennis vereist. Kennis van de uitgangssituatie bij opdrachtgever, kennis van het vakgebied beveiliging, kennis van het inkoopvak en kennis over het uitvoeren van beoordelingen. Met deze handreiking dragen wij graag bij aan het bevorderen van een goede inkooppraktijk door aanwijzingen te geven over de eerste drie soorten kennis. Voor meer informatie over beoordelen verwijzen wij naar onze handreiking Verantwoordelijk marktgedrag en de kunst van een gewogen oordeel.

Primaire doelgroep

De primaire doelgroep van deze handreiking zijn de opdrachtgevers, zowel in de publieke als de private sector. Voor lezers uit de publieke sector gaan we er vanuit dat kennis van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit aanwezig is. Ook opdrachtnemers en intermediairs nodigen wij van harte uit om met deze handreiking in de hand in gesprek te gaan met (potentiële) opdrachtgevers.

De 4 stappen van een verantwoord inkoopproces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.