Terug naar nieuwsoverzicht 27 oktober 2022

Blog Geert van de Laar: Oproep aan opdrachtgevers en opdrachtnemers: ga constructief aan tafel!

In veel organisaties worden rond deze tijd de begrotingen opgesteld voor het komende jaar. Het zijn, net als de afgelopen jaren welke gedomineerd werden door covid, roerige tijden. We hebben internationaal te maken met een inflatie die zijn weerga niet kent! Tegelijkertijd baart de personeelskrapte iedere organisatie zorgen. Hoge inflatie én gelijktijdige arbeidskrapte leiden tot forse stijgingen van de lonen.    Daar waar werkzaamheden uitbesteed zijn is het zaak dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar constructief weten te vinden aan tafel. 

Een branche waar de loonkosten bijzonder fors stijgen is de beveiligingsbranche. In de cao, die een aantal jaren geleden is afgesloten, is afgesproken dat de inflatie gecompenseerd zal worden en tegelijkertijd wordt er een arbeidstijdverkorting doorgevoerd. Die afspraak zou nu niet in die mate gemaakt zijn. De inflatie bedroeg in augustus, volgens het CBS, 13,7% en de arbeidstijdverkorting kost de beveiligingsbranche ruim 6%. Een kostenstijging derhalve van 20%. Bijzonder is dat recent de cao Beveiliging is ‘opengebroken’; de 20% wordt door sociale partners als te hoog gezien, met als aannemelijk risico dat beveiligingsbedrijven deze 20% niet doorgevoerd krijgen bij opdrachtgevers. Om die reden is ervoor gekozen om de loonkosten op 1 januari aanstaande met 14% te laten stijgen. De overige 6% wordt vervolgens in drie jaarlijkse brokjes van 2% uitbetaald. [1] Ook die 14% is nog een uitdaging om in de tarieven doorgerekend te krijgen. Om die reden zond de Code Verantwoordelijk Marktgedrag begin september een persbericht uit met het morele appèl aan opdrachtgevers om constructief aan tafel te gaan. Vaak zie je dat er contractueel een index is afgesproken die niet voorziet in de huidige situatie. Het is dan zaak om oog te hebben voor de problematiek van de opdrachtnemer én voor de continuïteit en zekerheid van werk voor de betrokken medewerkers. Anderzijds kan de opdrachtgever ook een beroep doen op de inventiviteit en het ondernemerschap van de opdrachtnemer! In de beveiliging, als voorbeeld, kan gekeken worden naar het integrale veiligheidsplan en naar de mogelijkheden om fysieke beveiliging op onderdelen af te schalen en inzet van technische oplossingen, zoals cameratoezicht, te verhogen. Populair gesteld: speel elkaar de bal toe!

Handreiking Contractmanagement
Bovenstaand geeft nog eens aan dat een contract met elkaar afsluiten al een uitdaging is, het beheren van een contract is dat zeker ook. Om die reden heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche een ‘Handreiking Contractmanagement’ gepubliceerd, te vinden in de recente nieuwsbrief van de Code VM en uiteraard op de website. De ‘Handreiking’ is weliswaar geschreven vanuit het perspectief van een schoonmaakcontract, maar is vrijwel geheel toepasbaar op de andere branches, te weten beveiliging, catering en projectverhuizers.

Van deze handreiking werd het eerste exemplaar uitgereikt aan Kees Blokland, mijn voorganger als voorzitter van de Code VM. Kees was daarnaast ook voorzitter van de Codekamer Schoonmaak en juist deze Codekamer bood Kees een passend afscheid aan in het Feyenoordstadion; een symposium met ‘Contractmanagement’ als titel. Op ludieke wijze werd contractmanagement ten tonele gevoerd.

In één van zijn afscheidsinterviews gaf Kees aan: “Aan werkgeverszijde is een combinatie nodig van echt begrip voor de reële sociale problemen op de werkvloer, de kwaliteit om je in het proces te verbinden met sociale partners en ook regie te houden en een pragmatische stevigheid die steeds menselijk blijft.”

Partnership
Dit geeft kernachtig aan wat ik boven omschreef: sociale partners blijven gezamenlijk verantwoordelijk, met name tijdens de looptijd van het contract. Veelal wordt dit omschreven als strategisch partnership, bedoeld om waarde toe te voegen aan elkaars bedrijfsresultaten. Hierbij is het van groot belang dat partijen met elkaar in verbinding blijven en meebewegen. De ene keer zal de beweging meer in het belang van de opdrachtgever zijn, de andere keer van de opdrachtnemer. Juist in de huidige tijd is het van belang dat partijen inzien dat bewegen aan beide zijden nodig is. De Code VM werkt hier graag aan mee, met name door eerdergenoemde handreiking.

Over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Door verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren geven wij een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. We maken duidelijk wat gewenst marktgedrag is en bieden partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren. Meer dan 1.650 partijen hebben de Code VM ondertekend.

Zie ook www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

 

Geert van de Laar
Voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag

[1] Over deze belangrijke wijziging in de cao moeten de vakbondsleden nog wel hun goedkeuring geven!