Terug naar nieuwsoverzicht 25 april 2017

Code Verantwoordelijk Marktgedrag gepresenteerd aan de SER

Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) presenteerde Code vicevoorzitter Wim Mul op vrijdag 21 april jl. de Code aan de leden van de Raad.

Hij ging daarbij in op de ontstaansgeschiedenis van de Code als ook de ontwikkelingen zoals die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken inclusief de verbreding van aanvankelijk de schoonmaak- en glasbewassingsbranche naar de huidige 4 branches inclusief Beveiliging, de (contract) Catering en Projectverhuizers.

Naast de successen schetste hij ook de uitdagingen waar de Code nog voor staat inclusief bijvoorbeeld hoe bij aanbestedingen wordt omgegaan met Social Return eisen die (onbedoeld) kunnen leiden tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen. Hij vatte voor de leden van de Raad het werkterrein van de commissie samen als opereren in de driehoek van de 3 O’s. Onwetendheid, Onkunde en soms, Onwil. De boodschap werd zeer positief ontvangen door de aanwezigen en men sprak haar waardering uit voor hetgeen de Code tot nu toe heeft weten te bewerkstelligen. Waarbij met name het organiseren van een actieve dialoog tussen de verschillende ketenpartners in plaats van het opstellen van (nog) meer ‘regels’ rond bijzondere aanspraak.

Na afloop overhandigde Wim Mul een exemplaar van de Code aan de voorzitter van de SER, mevrouw Mariette Hamer.

Over de SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren Sociaal-Economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers.

Over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Meer en meer organisaties en bedrijven kennen de Code en ongeveer 1.200 organisaties hebben de Code ondertekend. Met de ondertekening geeft men uiting aan de wens te werken volgens het gedachtegoed van de Code. Dat betekent sociaal en economisch effectieve dienstverlening met erkenning van het vakmanschap van de medewerkers.

Daarnaast wordt meer en meer waarde gehecht aan een goede kwaliteit die in reële verhouding staat tot de prijs. Om deze doelstellingen te bereiken, zet de Code in op een lange termijn samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hoe korter de contracten, hoe meer incidenten er voorkomen en hoe vaker er juridische stappen worden genomen. Hoe langduriger de contracten des te beter de samenwerking. En met echte samenwerking zijn veel mooie zaken te regelen, zoals duurzaamheid, aandacht voor gezondheid en inzet op participatie.