Terug naar nieuwsoverzicht 15 mei 2017

Rijksoverheid gastheer voor tweede ondertekensessie Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Op 15 mei jongstleden trapte de heer Weimar (directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk en tevens CPO Rijk) de tweede ondertekensessie van de Code voor beveiligingsbedrijven af. Het Rijk heeft de Code ondertekend en draagt ook actief bij aan het gedachtegoed ervan. In zijn toespraak ging de heer Weimar in op het spanningsveld uit tussen inbesteden en aanbesteden. Lees het persbericht

PERSBERICHT

Cruciaal voor goed opdrachtgeverschap is nadenken en het organiseren van tegenspraak

22 beveiligingsbedrijven ondertekenen Code bij V&J

Op 15 mei organiseerde de Codekamer Beveiliging de tweede ondertekensessie voor beveiligingsbedrijven. De ondertekensessie vond plaats bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J). Vanuit de Codekamer waren de heren Van der List (FNV) en Lissenburg (Rijksoverheid) aanwezig. De heer Blokland (Code Verantwoordelijk Marktgedrag) leidde de sessie. Als gastheer trapte de heer Weimar de bijeenkomst af.

De heer Weimar (directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk en tevens CPO Rijk) verwelkomde de beveiligingsbedrijven. In zijn toespraak legde hij het spanningsveld uit tussen inbesteden en aanbesteden, het spanningsveld van willen en kunnen vanuit de regelgeving en/of politieke keuzes. Het Rijk besteedt in als het gaat om schoonmaak. Dat betekent dat deze dienst door het Rijk zelf wordt uitgevoerd. Voor beveiliging besteedt het rijk via de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) deels in èn uit. Meer dan de helft van de beveiliging van de rijksoverheid wordt dus nog steeds door particuliere beveiligingsorganisaties gedaan. Daarvoor worden aanbestedingen gehouden die voldoen aan de gedragsregels van de Code. Desgevraagd gaf de heer Weimar aan dat dit in- of aanbesteden een politieke keuze is geweest.

Aanbesteden en goed opdrachtgever zijn in de lijn van de Code is dus best een uitdaging en vereist kennis, inzet, tijd en de wil om samen te werken. En blijft het een kwestie van keuzes willen maken en morele idealen nastreven. Hiervoor hebben we elkaar nodig.

Aan de oproep van Code “Schakelt u mee?” geeft het Rijk als opdrachtgever graag invulling. Niet alleen door de Code te ondertekenen en door actief deel te nemen aan de Codekamers, maar ook in haar inkoopbeleid en aanbestedingen. “Als het bij een aanbesteding van het Rijk niet lekker loopt, schroom dan niet en neem contact op met de contactpersoon van de aanbesteding,” aldus de heer Weimar.

Zoals zijn voorganger de heer Eilander al zei: “Cruciaal voor goed opdrachtgeverschap is nadenken en het organiseren van tegenspraak.” Namens het Rijk en haar medewerkers daagde de heer Weimar de aanwezigen uit voor deze tegenspraak in de hoop dat dit mag leiden tot een goede samenwerking bij het realiseren van de doelstellingen van de Code.

Met de ervaringen vanaf de start van de Code, zoals die zes jaar geleden begonnen is gaf de heer Blokland een overzicht van de ontstaansgeschiedenis, de belangrijkste elementen, de effecten en de normen en waarden van de Code. De Code streeft ernaar dat alle partijen in de keten: opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers en tussenpersonen verantwoordelijk marktgedrag (gaan) vertonen, daarin over de keten samenwerken, en elkaar aanspreken op positief en negatief marktgedrag. Hij gaf voorbeelden van de behandeling van klachten en van het zichtbaar maken van best practices. Hij riep op om klachten ook daadwerkelijk aanhangig te maken bij de beveiligingskamer, alsook om de mooie voorbeelden van goed en verantwoordelijk marktgedrag aan te melden, zodat daar meer ruchtbaarheid aan kan worden gegeven, In de Code werd aanvankelijk primair aandacht besteed aan het tegengaan van prijsafbrekend gedrag bij de aanbesteding en contractsuitgave; recent is er meer aandacht gekomen voor de invulling, controle en samenwerking gedurende de looptijd van het contract. In Code-waardige aanbestedingen gaat het ook over kwaliteit van het werk, werkdruk van de medewerkers, et cetera.

Vanuit de Code is dit opgenomen in de handleiding EMVI; daarnaast is een whitepaper geschreven over in- en uitbesteding. Via de website en door aanvraag bij het secretariaat is deze informatie goed beschikbaar. De heer Blokland roept alle aanwezigen op om hun klanten, de opdrachtgevers te benaderen met de Code en hen het commerciële verhaal te vertellen waarom het goed is deel uit te maken van de Code community.

De heer Van der List gaf aan dat alle bedrijven gebruik kunnen maken van de Codekamer Beveiliging. Als zij tegen aanbestedingen aanlopen die niet conform de Code zijn. Maar ook als tijdens een lopende opdracht de eisen aangepast worden door de opdrachtgever, waardoor de uitvoering van de opdracht onder druk komt te staan. De heer Van der List roept de bedrijven op om van dit soort signalen melding te maken bij de Codekamer. Op basis daarvan kan de Codekamer handelen vanuit een neutrale positie. De melder hoeft daarbij niet in het gedrang te komen.

Na de officiële ondertekening werd de bijeenkomst informeel afgesloten. De volgende ondertekensessie vindt plaats op 16 oktober 2017 in Delft (Art Centre). Inschrijven kan via de website.