Over de Code

Hoe het begon

Herinner je je nog de schoonmaakstaking in 2010? Negen weken lang werd er gestaakt om de cao-eisen kracht bij te zetten. Stations en treinen vervuilden, kantoren en delen van ziekenhuizen werden niet meer schoongemaakt. De staking had een grote maatschappelijke impact. Dit was de directe aanleiding voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Een initiatief om verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren met als doel dat iedere uitbesteding van diensten in Nederland winst oplevert voor álle betrokkenen. Na de schoonmaakbranche volgden ook de beveiliging, contractcatering en projectverhuizers.

Wat is de code nu eigenlijk? Waarom is deze er? Wat gebeurt er?

Lees meer

Wat de Code doet

De Code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

Door verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren geven wij een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. We maken duidelijk wat gewenst marktgedrag is en bieden partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

Het appèl is niet juridisch afdwingbaar, maar daarmee zeker niet vrijblijvend. Er wordt wel wat van ondertekenaars verwacht.

Voor ondertekenaars

Een uitbesteding van diensten moet winst opleveren voor iedereen. De opdrachtgever krijgt waar voor zijn geld, het bedrijf dat de opdracht aanneemt rendement en de medewerker waardering voor zijn vakmanschap. Toch is niet elke uit- of aanbesteding van diensten zo'n onverdeeld succes.

Door de Code te ondertekenen laat je zien dat je bij uitbesteding aandacht hebt voor prijs én kwaliteit in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid. Je erkent dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Bij een verantwoorde wijze van uitbesteden houden alle partijen oog voor het menselijke aspect. Hierin zet de opdrachtgever de toon, al dan niet samen met een adviseur. De opdrachtgever stelt de norm op voor kwaliteit, prijs en sociaal beleid. De opdrachtnemer vult dit aan en brengt dit in de praktijk. De werknemer doet zijn best, volgt opleidingen en levert kwaliteit.

Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, maar ook tot een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers én tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk.

De Codekamers

De Code is opgesteld door betrokken opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers en makelaars in vier branches:

- Schoonmaak en glazenwassers
- Catering
- Beveiliging
- Verhuizers

Samen maken wij ons sterk voor gezonde marktwerking, zodat uitbesteding winst voor alle betrokkenen oplevert.

Lees meer over de Codekamers

Als de Code niet nageleefd wordt

Als een opdrachtnemer, opdrachtgever of adviseur zich niet aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag houdt, laat het ons weten via info@codevm.nl. Wij zorgen dat je melding bij de juiste Codekamer in behandeling wordt genomen. Iedere Codekamer heeft hiervoor een eigen commissie. Wij kunnen geen juridische procedure starten, maar doen een moreel appèl op de betrokken partij(en).

Een melding kan alleen betrekking hebben op de schoonmaak-, beveiligings-, catering- of verhuisbranche en dient altijd eerst gericht te worden aan de organisatie die zich niet aan de afspraken houdt. Een melding moet daarnaast voldoende gemotiveerd worden en met aanvullende stukken onderbouwd worden.Geschillen met betrekking tot aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is, kunnen gebruik maken van het advies Klachtafhandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het advies biedt belanghebbenden een laagdrempelig instrument voor het oplossen van geschillen. Ook hier dienen bewijsstukken te worden overgelegd ter onderbouwing.

Organisatie

Het Algemeen Bestuur van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse stakeholders zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers (en hun brancheorganisaties), facility managers, vakorganisaties en adviseurs/intermediairs. Uit het Algemeen Bestuur is ook een Dagelijks Bestuur (DB) samengesteld.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit:

Geert van de Laar, (voorzitter)
Wim Mul (vicevoorzitter)
Piet van Herk, Voerman Group (penningmeester, voorzitter Codekamer Verhuizers)
Bert van Boggelen (voorzitter Codekamer Schoonmaak)
Kim Bruggeman , NS Groep N.V.
Jan de Kramer, AWVN
Erik Maas, CNV
René ten Brug, Portfolio Manager Facilitair BZK/DG Overheidsorganisatie
Mathilde Reintjes, advocaat – Gresnigt & Van Kippersluis.

Comité van Aanbeveling

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter
Mariëtte Hamer, voorzitter SER
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland
Roger van Boxtel, voormalig president-directeur NS
Tuur Elzinga, voorzitter FNV
Piet Fortuin, voorzitter CNV
Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
Arjan Vliegenthart, directeur Nibud

Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit:
Nathalie van der Stel (projectleider)
Nienke de Jonge (projectmedewerker)